IPDS | DoS | צור

פורסם ב-25 באוקטובר, 2021

יצירת כללים מותאמים אישית DoS למנוע התקפות לשירותים חקלאיים מסוימים.

כדי ליצור כלל DoS חדש, בחר פעולות >> צור כלל DoS ומלא את השדות הדרושים:

שם. שם כלל תיאורי.
כלל. סוג של חוק DoS כדי ליצור בין סוגי זמין, זה יגדיר מה יהיה להתמקד הכלל: מגבלת חיבור לשנייה, סך כל החיבורים למקור IP, בדוק דגלים TCP מזויפים, הגבל בקשה RST לשנייה.

לאחר הגדרת הנתונים הנדרשים, לחץ על ליצור כדי ליצור את חוק ה- DoS החדש.

השלב הבא, הגדר את כללי ה-DoS שלך.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים