כיצד לשנות את גודל מערכת הקבצים Zevenet ADC עם LVM

פורסם על ידי זאבנט | 2 במאי 2017

סקירה כללית

מכשירי Zevenet מסופקים בפורמט קל משקל על מנת להקל על הפריסה וההתקנה בכל פלטפורמה, אך אם נדרש יותר שטח אחסון עבור מערכת הרישום או שילוב יישומים מותאמים אישית יש צורך לשנות את גודל המערכת.
מסיבה זו, המסמך הבא מתאר את הפרוצדורה להגדלת גודל מערכת הקבצים של השורש עבור מכשיר וירטואלי של Zevenet. ניתן להחיל הליך זה על שימוש במכשירים LVM (Linux Volume Manager), בדוק אם ניתן להגדיל את מחיצת השורש (/) עם הפקודה הבאה:

root@zva#> lvdisplay | grep "LV Path" | grep root
 LV Path        /dev/zva64/root

הערה: אם הנתיב LV אינו מופיע עם הערך / dev / zva64 / root אז מחיצת השורש שלך לא יכול להיות מוגברת.

נוהל

צרף את מכשיר האיזון הווירטואלי ZVA טען דיסק וירטואלי חדש עם הגודל הרצוי. בדוגמה זו נוכל להגדיל את מחיצת השורש (/) עם 5 GBs נוספים. הערה הגודל של / לפני תחילת (זמין רק 864Mb).

root@zva#> df -h
Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/dm-0         1.9G 912M 864M 52% /

עכשיו מ HyperVisor לקוח לצרף את איזון עומס וירטואלי דיסק וירטואלי חדש עם 5GB.

גודל fs דיסק וירטואלי

בדוגמה שלנו מכשיר חדש יזוהה בתוך איזון עומס וירטואלי עם שם המכשיר / dev / xvdb.

root@zva#> fdisk -l

Disk /dev/xvda: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x08115355

Device   Boot  Start   End Sectors Size Id Type
/dev/xvda1 *    2048  999423  997376 487M 83 Linux
/dev/xvda2    999424 13694975 12695552 6.1G 8e Linux LVM
/dev/xvda3   13694976 16775167 3080192 1.5G 82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/mapper/zva64-root: 1.9 GiB, 2046820352 bytes, 3997696 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mapper/zva64-config: 488 MiB, 511705088 bytes, 999424 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/mapper/zva64-log: 3.7 GiB, 3938451456 bytes, 7692288 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/xvdb: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

עכשיו להכין את המכשיר / dev / xvdb להיכלל ב- LVM:

root@zva#> fdisk /dev/xvdb

ולבצע את הפעולות הבאות.

גודל דיסק fs דיסק וירטואלי עם

התקן חדש עם שם / dev / xvdb1 נוצר.

root@zva#> fdisk -l /dev/xvdb

Disk /dev/xvdb: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa3e1a858

Device   Boot Start   End Sectors Size Id Type
/dev/xvdb1    2048 10485759 10483712  5G 8e Linux LVM

כעת כלול את המכשיר החדש שכבר נוצר / dev / xvdb1 ב LVM.

root@zva#> pvcreate /dev/xvdb1
 Physical volume "/dev/xvdb1" successfully created

מכשירי ZVA כוללים רק קבוצת כרכים אחת שנקראת zva64, בתוך קבוצה זו נפח יש 3 כרכים לוגיים, אחד מהם מנהל את מחיצת השורש.

הפקודה הבאה מציגה את גודל קבוצת השמע ואת שמה:

root@zva#> vgdisplay 
 --- Volume group ---
 VG Name        zva64
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    1
 Metadata Sequence No 4
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        3
 Open LV        3
 Max PV        0
 Cur PV        1
 Act PV        1
 VG Size        6.05 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       1549
 Alloc PE / Size    1549 / 6.05 GiB
 Free PE / Size    0 / 0  
 VG UUID        EmgT1X-gPw3-f16M-kBC6-0x4s-LdS8-ymeyB6

עכשיו כוללים את המכשיר / dev / xvdb1 (5Gb) בקבוצת הכרכים עם השם zva64, באופן אוטומטי קבוצה זו נפח יגדל.

root@zva#> vgextend zva64 /dev/xvdb1
 Volume group "zva64" successfully extended

שים לב לגודל הכולל לאחר הפקודה האחרונה בקבוצת העוצמה:

root@zva#> vgdisplay 
 --- Volume group ---
 VG Name        zva64
 System ID       
 Format        lvm2
 Metadata Areas    2
 Metadata Sequence No 5
 VG Access       read/write
 VG Status       resizable
 MAX LV        0
 Cur LV        3
 Open LV        3
 Max PV        0
 Cur PV        2
 Act PV        2
 VG Size        11.05 GiB
 PE Size        4.00 MiB
 Total PE       2828
 Alloc PE / Size    1549 / 6.05 GiB
 Free PE / Size    1279 / 5.00 GiB
 VG UUID        EmgT1X-gPw3-f16M-kBC6-0x4s-LdS8-ymeyB6

עכשיו, שטח פנוי חדש יש להוסיף לשורש מחיצה (/) בנפח הלוגי עם שם שורש. כאן נוצר נפח לוגי בתוך קבוצת עוצמת הקול zva64.

root@zva#> lvdisplay 
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/zva64/root
 LV Name        root
 VG Name        zva64
 LV UUID        EKZu18-rtrq-Fii5-3hCq-JIQh-OGG3-TQhbzU
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time zva64ee40, 2015-07-28 09:25:23 -0400
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        1.91 GiB
 Current LE       488
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      254:0
  
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/zva64/config
 LV Name        config
 VG Name        zva64
 LV UUID        tHSNAl-BAhc-4WeJ-7c24-23lW-91pD-xwATuq
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time zva64ee40, 2015-07-28 09:26:39 -0400
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        488.00 MiB
 Current LE       122
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      254:1
  
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/zva64/log
 LV Name        log
 VG Name        zva64
 LV UUID        vjduEj-zLnx-tTEh-FJN6-SrOJ-iwdp-TGi3Sn
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time zva64ee40, 2015-07-28 09:26:49 -0400
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        3.67 GiB
 Current LE       939
 Segments        1
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      254:2

הרחב את אמצעי האחסון הלוגי ששמו שורש עם שטח פנוי נוסף במערכת (5 נוספים GB) כדלקמן:

root@zva#> lvextend -l +100%FREE /dev/zva64/root
 Size of logical volume zva64/root changed from 1.91 GiB (488 extents) to 6.90 GiB (1767 extents).
 Logical volume root successfully resized

שים לב עכשיו lvdisplay מראה את הגודל החדש בכרך לוגי עם שם שורש.

root@zva#> lvdisplay 
 --- Logical volume ---
 LV Path        /dev/zva64/root
 LV Name        root
 VG Name        zva64
 LV UUID        EKZu18-rtrq-Fii5-3hCq-JIQh-OGG3-TQhbzU
 LV Write Access    read/write
 LV Creation host, time zva64ee40, 2015-07-28 09:25:23 -0400
 LV Status       available
 # open         1
 LV Size        6.90 GiB
 Current LE       1767
 Segments        2
 Allocation       inherit
 Read ahead sectors   auto
 - currently set to   256
 Block device      254:0
 .
 .
 .

לבסוף לשנות את גודל מערכת הקבצים השורש (/) עם הגודל החדש הזמין:

root@zva#> resize2fs /dev/zva64/root
resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Filesystem at /dev/zva64/root is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/zva64/root is now 1809408 (4k) blocks long.

אשר את השטח הפנוי החדש באמצעות הפקודה הבאה (זמין 5.6Gb):

root@zva#> df -h
Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/dm-0         6.8G 914M 5.6G 14% /
udev            10M   0  10M  0% /dev
tmpfs           98M 4.4M  94M  5% /run
tmpfs           245M   0 245M  0% /dev/shm
tmpfs           5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs           245M   0 245M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/zva64-config 465M 2.3M 434M  1% /usr/local/zenloadbalancer/config
/dev/mapper/zva64-log   3.6G 7.6M 3.4G  1% /var/log
/dev/xvda1        464M  33M 403M  8% /boot

בשלב זה, איזון עומס שלך הוא גודל ומוכן בקנה מידה השירותים.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים