IPDS | DoS | צור

פורסם ב-16 בפברואר, 2017

יצירת כללים מותאמים אישית DoS למנוע התקפות לשירותים חקלאיים מסוימים.

כדי ליצור כלל DoS חדש, בחר פעולות >> צור כלל DoS ומלא את השדות הדרושים:

ליצור כלל - -

שם. שם הכלל של DoS.
כלל. סוג של חוק DoS שיווצר בין הסוגים הזמינים: מגבלת חיבור לשנייה, סך כל החיבורים למקור IP, בדוק דגלים TCP מזויפים, הגבל בקשה RST לשנייה.

לאחר הגדרת הנתונים הנדרשים, לחץ על צור כדי ליצור את חוק ה- DoS החדש.

השלב הבא, להגדיר את כללי ה- DoS שלך.

תשתף:

תיעוד על פי תנאי הרישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו.

האם המאמר הזה היה מועיל?

מאמרים נוספים